PETYCJE
PRZEDMIOT PETYCJI:
 • Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O tym czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania a nie jego forma zewnętrzna.

NADAWCA PETYCJI:
 • Petycje mogą składać: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną lub grupa tych podmiotów.
 • Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

ADRESAT PETYCJI:
 • Petycje można skierować do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
 • Petycja powinna być adresowana do podmiotu mającego kompetencje w przedstawianej sprawie. Jeśli adresat ich nie ma, musi ją przesłać do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

PRAWIDŁOWO ZŁOŻONA PETYCJA POWINNA ZAWIERAĆ:
 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
 • oznaczenie adresata petycji,
 • wskazanie przedmiotu petycji.

PETYCJA MUSI BYĆ PODPISANA:
 • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

SPOSOBY WNIESIENIA PETYCJI:
Osobiście:
Biuro Obsługi Interesanta – Biuro Podawcze
Urząd Gminy Dobryszyce
ul. Wolności 8
od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30,

Pocztą:
Urząd Gminy Dobryszyce
ul. Wolności 8
97-505 Dobryszyce

Drogą elektroniczną:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP: /f256sovw9u/SkrytkaESP

SPOSÓB ROZPATRYWANIA PETYCJI:
 • petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,
 • w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyżej określonym terminie, termin na rozpatrzenie petycji ulega przedłużeniu nie dłużej jednak jak o kolejne 3 miesiące,
 • podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi),
 • adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję,
 • petycję niezawierającą oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia,
 • podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawiać bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołało się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzeniu petycji,
 • adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji.

Opłaty:
Brak
Wniesienie petycji oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej
Składanie petycji reguluje:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195)SKARGI I WNIOSKI ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

PRZEDMIOT SKARGI I WNIOSKU:
 • przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw,
 • przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA PRZEKAZAĆ SKARGĘ LUB WNIOSEK?
 • skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej,
 • mogą być wnoszone również ustnie do protokołu, wówczas przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie; w protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy,
 • skargi i wnioski niezawierające imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

ILE CZASU TRWA ROZPATRZENIE SKARGI LUB WNIOSKU ?
 • skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca,
 • w razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w wyżej określonym terminie, wnioskodawca jest powiadamiany o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia,
 • jeżeli skarga obywatela została skierowana do niewłaściwego organu, organ ten ustala organ właściwy do jej rozpatrzenia i niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni, przekazuje mu skargę albo informuje obywatela, gdzie powinien swoją skargę skierować,
 • jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE GMINY DOBRYSZYCE:
 • Pracownicy przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy Urzędu.
 • Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. od 9:00 do 16:30. Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy mieszkańcy przyjmowani są w następnym dniu roboczym.
 • Sekretarz Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu.
 • Rejestr przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków prowadzi stanowisko ds. organizacyjnych, kultury i sportu
 • Sprawy zakwalifikowane jako skargi i wnioski stanowisko ds. organizacyjnych, kultury i sportu ewidencjonuje w rejestrze skarg i wniosków oraz przekazuje je do załatwienia komórkom organizacyjnym zgodnie z właściwością

GDZIE ZŁOŻYĆ SKARGĘ?
Osobiście:
Biuro Obsługi Interesanta – Biuro Podawcze
Urząd Gminy Dobryszyce
ul. Wolności 8
od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:30,
Pocztą:
Urząd Gminy Dobryszyce
ul. Wolności 8
97-505 Dobryszyce

Drogą elektroniczną:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
elektroniczna skrzynka podawcza e PUAP: /f256sovw9u/SkrytkaESP
Fax: 044 681-10-28, 044 681-11-93

Podstawa prawna:
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zmianami), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz.46), Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Dobryszyce.