PODSTAWOWE INFORMACJE

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jednemu z rodziców osoby niepełnosprawnej, albo opiekunowi faktycznemu osoby niepełnosprawnej, który w związku z koniecznością opieki nad osobą nie pozostającą w związku małżeńskim (chyba że współmałżonek jest niepełnosprawny w stopniu znacznym) legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

  • konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
  • konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i nie są osobami pobierającymi emeryturę, rentę, lub podobne świadczenia.

 

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu związanego z:

- zakończenie urlopu wychowawczego

- uzyskaniem prawa do zasiłku

- stypendium dla bezrobotnych

- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przed emerytalnego

- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

- emerytury lub renty

- renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego

- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej

- uzyskaniem zasiłku chorobowego

- świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej lub innych zmian

Osoba pobierająca świadczenie jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organów wypłacających świadczenia rodzinne.
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych o zmianach może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 
  • Druk RP6
  • Oświadczenie o zaprzestaniu pracy w gospodarstwie rolnym
  • Rachunek bankowy
  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
  • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki

 

II. OSOBY DO KONTAKTU

 

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Ewelina Łączna

tel. 44 681 14 27 wew.1

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

III. TRYB ODWOŁAWCZY