PODSTAWOWE INFORMACJE

 
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DOBRYSZYCE W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych.

 

Co to oznacza dla mieszkańców Gminy Dobryszyce?

Od 1 lipca 2013 r. obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi przejdzie na gminę, a wszyscy mieszkańcy zostaną objęci zorganizowanym przez Gminę Dobryszyce systemem odbioru odpadów komunalnych . Gmina jest zobowiązana osiągać odpowiednie poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Gmina również na obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania . Gmina, która nie osiągnie odpowiednich poziomów podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu. W drodze postępowania przetargowego zostanie wybrana firma, która będzie odbierała i zagospodarowywała odpady komunalne. Mieszkańcy nie będą już zobowiązani do zawierania indywidualnych umów na odbiór śmieci.

Na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy oraz na których prowadzona jest działalność gospodarcza, właściciele tych nieruchomości będą musieli wyposażyć obiekt w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych , poprzez zawarcie indywidualnych umów z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy.

 

Zasady selektywnej zbiórki:
Do worka przeznaczonego na PLASTIK oraz OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE I METALE należy wrzucać: butelki typu PET- po płynach i napojach , pojemniki po środkach czystości , folie , woreczki foliowe , reklamówki , opakowania wielomateriałowe (pojemniki po sokach i produktach mlecznych typu Tetra-Pack ) , drobny złom ( puszki metalowe i aluminiowe). Nie należy wrzucać : tworzyw sztucznych piankowych, opakowań po lekarstwach, styropianu, opakowań po farbach i chemikaliach .

Do worka przeznaczonego na SZKŁO należy wrzucać : Opakowania szklane bezbarwne i kolorowe wolne od zanieczyszczeń metalami i tworzywami . Nie należy wrzucać: luster i szkła zbrojonego, fajansu i porcelany, zużytych żarówek, szkła nietłukącego typu duralem

Do worka przeznaczonego na PAPIER należy wrzucać : Gazety, książki , zeszyty, katalogi, foldery, torby, i worki papierowe, tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów. Nie należy wrzucać : papieru i tektury pokrytych folią metalową, opakowań po napojach i środkach spożywczych, tłustego papieru np. z masła , margaryny .

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

II. OPŁATY

 
Opłaty za złożenie wniosku - brak

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od dnia 01.10.2020 r.:

  • 23,00 zł na miesiąc od osoby.

 

III. MIEJSCE ZOSTAWIENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY

 
Gospodarka gruntami, wymiar opłat za wodę i ścieki – pok. nr 13

tel. 044/ 681 11 93 wew. 14

 
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 15:00 

 

IV. OSOBY DO KONTAKTU

 

Stanowisko pracy d/s naliczania wymiaru za wodę i ścieki

Edyta Kalek

tel. 044/ 681 11 93 wew. 14
fax. 044/ 681 10 28
I piętro - pokój nr 13

 

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 
W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających naliczania opłat.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia opłaty (np. narodziny dziecka, zgon) właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

 
Od decyzji w sprawie opłat służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Dobryszycach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobryszyce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.