Stowarzyszenia:

 

Stowarzyszenie rozwoju Gminy Dobryszyce "Wspólne życie"

Data rejestracji: 5 lipca 2010 r.

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, rozwoju lokalnego oraz kultury i tradycji.

 

Zarząd stowarzyszenia:

Prezes zarządu Anna Klawiter

Wiceprezes Katarzyna Zasempa

Sekretarz Teresa Baryś

Skarbnik Aleksandra Michalczyk

 

Adres:

Ul. Szkolna 4

97-505 Dobryszyce

 

Kluby:

 

Ludowy Klub Sportowy

Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywania dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

Klub realizuje swoje cele przez:

  • współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, kultury fizycznej.
  • uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej
  • organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych
  • prowadzenia działalności szkoleniowej
  • sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu

 

Zarząd klubu:

Prezes zarządu Piotr Mika

Wiceprezes zarządu Sebastian Ołubek

Skarbnik Ewelina Chmielewska

Sekretarz Mateusz Makowski

Członek Adam Dobrakowski

Członek Marek Gal

Członek Marcin Zborowski

Członek Grzegorz Zasempa

 

Adres:

Ul. Szkolna 4

97-505 Dobryszyce

 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”

Celem klubu jest:

  • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
  • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie działania samorządu terytorialnego i poza nim.
  • Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

 

Zarząd klubu:

Prezes klubu Mirosław Koper

Sekretarz Janusz Kwiecień

Członek Aleksandra Bugajska

Członek Sylwia Cichuta

Członek Anna Cierpisz

 

Adres:

Ul. Leśna 1

97-505 Dobryszyce