Ewidencja ludności/USC - kliknij po więcej informacji

Zagospodarowanie przestrzenne/Warunki zabudowy - kliknij po więcej informacji

Księgowość podatkowa - kliknij po więcej informacji

 

Ewidencja ludności/USC

 

Dokonanie czynności urzędowej

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka Zwolnienia

Sporządzenie aktu małżeństwa

 

84 zł  
Inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego 11 zł

1) sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu

2) przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

 

Decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

 

50 zł  

Pozostałe decyzje wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego uwzględniające wnioski stron

 

39 zł  

Protokół zawierający ostatnią wolę spadkodawcy, sporządzony przez osoby wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu cywilnego

 

22 zł  
 Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) 37 zł   

 

 Wydanie zaświadczenia

Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia

1. Zaświadczenia, w tym również odpisy dokumentów, wydawane przez urzędy stanu cywilnego oraz archiwa państwowe:

 

   

1) zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą

38 zł 1) odpis wydawany z akt stanu cywilnego, dotyczący obywateli polskich przebywających za granicą, przeznaczony wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych

2) odpis zupełny aktu stanu cywilnego

33 zł

2) odpisy skrócone:

a) wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość

b) wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego – w liczbie 3 egzemplarzy;

zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienia

3) odpis skrócony aktu stanu cywilnego

22 zł

3) odpisy zupełne wydawane w sprawach dokumentów paszportowych

4) zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz za- świadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

24 zł  

5) pozostałe zaświadczenia

26 zł  

2.Pełny odpis przetworzonych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

2.Pełny odpis przetworzonych danych osobowych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL oraz Rejestru Dowodów Osobistych

17 zł  

21. Pozostałe zaświadczenia

17 zł

1) zaświadczenie wydawane w interesie publicznym

2) zaświadczenie wydawane w związku z ubieganiem się o wydanie zezwolenia upoważniającego do przekraczania granicy, przewidzianego w umowach międzynarodowych o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, w celach służbowych lub w związku z wykonywanymi czynnościami urzędowymi lub społecznymi

3) zaświadczenie w sprawach poszukiwania osób zaginionych w czasie działań wojennych lub w związku z tymi działaniami

4) zaświadczenie w sprawie ekshumacji, przewozu i sprowadzenia zwłok lub szczątków zwłok ludzkich

9) potwierdzenie złożenia podania oraz innych dokumentów składanych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej

10) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego

 

15) zaświadczenie potwierdzające, iż w stosunku do cudzoziemca istnieje domniemanie, że jest on ofiarą handlu ludźmi 

 

Zagospodarowanie przestrzenne/Warunki zabudowy

>>początek strony<<

 

Dokonanie czynności urzędowej

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka Zwolnienia

8. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 

107 zł  

 

 Wydanie zaświadczenia

Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia

21. Pozostałe zaświadczenia:

 

 17 zł
 zaświadczenie w sprawie budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

 

Księgowość podatkowa

>>początek strony<<

 

Wydanie zaświadczenia

Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – od każdego egzemplarza   21 zł
 

Pozostałe zaświadczenia:

 

17 zł  zaświadczenie wydawane w interesie publicznym