PODSTAWOWE INFORMACJE

 

Opłatę za ścieki reguluje
a) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328 z późn. zm.)
b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2018 poz. 472)
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 stycznia 2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70)
 
Taryfy zostały zatwierdzone decyzją nr PO.RET.070.465.2.2018.KS z dnia 7 czerwca 2018 r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 
Wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej
 

II. OPŁATY

 

Opłaty za złożenie wniosku - brak

Stawka opłaty za odprowadzanie lub odwożenie ścieków:

  • 2,91zł za 1m3 plus podatek VAT w wysokości 8%

 

III. MIEJSCE ZOSTAWIENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY

 
Gospodarka gruntami, wymiar opłat za wodę i ścieki – pok. nr 13
tel. 044/ 681 11 93 wew. 14

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 15:00 

 

IV. OSOBY DO KONTAKTU

 
Stanowisko pracy d/s naliczania wymiaru za wodę i ścieki

Edyta Kalek

tel. 044/ 681 11 93 wew. 14
fax. 044/ 681 10 28
I piętro - pokój nr 13

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY

 
Od decyzji w sprawie opłat służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Dobryszycach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobryszyce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.