Samorząd - kliknij po więcej informacji

Ludność - kliknij po więcej informacji

Infrastruktura komunalna - kliknij po więcej informacji

Edukacja i wychowania - kliknij po więcej informacji

Kultura, turystyka, sport - kliknij po więcej informacji

Rynek pracy, wynagrodzenia - kliknij po więcej informacji

Leśnictwo - kliknij po więcej informacji

Statystyczne Vademecum Samorządowca.pdf

Samorząd

Rada Gminy - stan w dniu 31.12.2016

 Ogółem  W tym kobiety Z liczby ogółem — w wieku  Z liczby ogółem — z wykształceniem 
18—29 lat  30—39  40—49  50—59  60 lat i więcej  wyższym  policealnym i średnim  zasadniczym zawodowym  gimnazjalnym i podstawowym
 15  5  2  1  3  7  2  4  9  1  1

 

Ludność

Powierzchnia i ludność - stan w dniu 31.12.2015

 Powierzchnia w km2 Ludność Liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn
ogółem  mężczyźni  kobiety  na 1 km2 98
 51  4395  2217  2178  86

 

Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym - stan w dniu 31.12.2015

 Ogółem W wieku Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku nieprodukcyjnym
przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym
razem  w tym kobiet razem  w tym kobiet razem w wieku mobilnym  razem  w tym kobiet
 4395  894 420 2754 1259 1766 747 499 60

 

Ruch naturalny w ludności - stan w dniu 31.12.2015

Małżeństwa Urodzenia Zgony Przyrost naturalny Małżeństwa Urodzenia Zgony Przyrost naturalny
ogółem w tym niemowląt ogółem w tym niemowląt
w liczbach bezwzględnych na 1000 ludności
21 33 43 - -10 4,79 7,53 9,81 - -2,28

 

Infrastruktura komunalna

Wodociągi i kanalizacja - stan w dniu 31.12.2015

Sieć rozdzielcza w km Przyłącza do budynków mieszkalnych w szt. Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych Ścieki odprowadzone siecią kanalizacyjną w dam3
wodociągowa kanalizacyjna wodociągowe kanalizacyjne w dam3 na 1 mieszkańca w m3
81,5 24,6 1265 395 199,1 45,4 50

 

Zasoby mieszkaniowe - stan w dniu 31.12.2015

Mieszkania Izby powierzchnia użytkowa mieszkań w tys. m2 Przeciętna
liczba izb w mieszkaniu liczba osób na powierzchnia użytkowa w m2
1 mieszkanie 1 izbę 1 mieszkania na 1 osobę
1466 6034 133,6 4,12 3,00 0,73 91,1 30,4

 

Mieszkania oddane do użytkowania - stan w dniu 31.12.2015

Ogółem W tym w budynkach indywidualnych
mieszkania izby powierzchnia użytkowa w m2 mieszkania izb powierzchnia użytkowa w m2
mieszkań przeciętna 1 mieszkania mieszkań przeciętna 1 mieszkania
23 122 3143 136,7 23 122 3143 136,7

 

Edukacja i wychowanie

Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży - rok szkolny 2015/16

Szkoły Oddziały Uczniowie Absolwenci
ogółem z ogółem ogółem w tym kobiety
kobiety klasa I
2 15 251 114 59 35 17

 

Gimnazja dla dzieci i młodzieży - rok szkolny 2015/16

Szkoły Oddziały Uczniowie Absolwenci
ogółem z ogółem ogółem w tym kobiety
kobiety klasa I
1 6 127 58 43 40 28

 

Wychowanie przedszkolne - rok szkolny 2015/16

Placówki Miejsca w przedszkolach Oddziały Dzieci
ogółem w tym przedszkola ogółem w tym w przedszkolach ogółem w tym w przedszkolach
2 1 75 5,00 3,00 108 75

 

Kultura, turystyka, sport

 

Biblioteki publiczna - stan w dniu 31.12.2015

Biblioteki Księgozbiór w tys, woluminów Czytelnicy Wypożyczenia w woluminach Liczba ludności na 1 bibliotekę
w tys. na 1 czytelnika
1 12,3 336 6,2 18,4 4395

 

Rynek pracy, wynagrodzenia

Osoby zatrudnione - stan w 31.12.2015

Pracujący Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Przemysł i budownictwo Handel; naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczenia; obsługa rynku nieruchomości oraz pozostałe usługi
ogółem w tym kobiet
356 193 - 95 - 189

 

Bezrobotni zarejestrowani według płci - stan w dniu 31.12.2015

Ogółem Mężczyźni Kobiety
155 61 94

 

Leśnictwo

 

Powierzchnia gruntów leśnych - stan w dniu 31.12.2015

Ogółem W tym lasy Z ogółem-grunty Lesistość w %
publiczne prywatne
razem w tym
własność Skarbu Państwa własność gminy
razem w tym w zarządzie Lasów Państwowych
w ha
892,40 887,55 271,40 269,30 264,30 2,10 621,00 17,5

 

Powierzchnia lasów - stan w dniu 31.12.2015

    Ogółem Lasy publiczne         Lasy prywatne
   razem w tym   
własność Skarbu Państwa     własność gminy
razem w tym w zarządzie Lasów Państwowych 
w ha      
 887,55 266,55 264,45 259,45 2,10 621,00 

 

Grunty nieleśne zalesione i przeznaczone do zalesienia - stan w dniu 31.12.2015

Zalesienia gruntów nieleśnych Powierzchnia gruntów nieleśnych przeznaczonych do zalesienia
ogółem publiczne prywatne razem w tym w zarządzie Lasów Państwowych
razem w tym w zarządzie Lasów Państwowych
w ha
3,00 - - 3,00 0,38 0,38