PODSTAWOWE INFORMACJE - kliknij po więcej informacji
 

PODSTAWOWE INFORMACJE

 
Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U z 2016 poz. 195) wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach, którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.

Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego:

800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.

 

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz

Jeśli wniosek złożymy do dnia 1 lipca 2016 r., dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia.

W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

 

Na początku samorząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.

W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 r. kiedy program wchodzi w życie. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy – od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Świadczenie będzie wypłacane w postaci przelewu na konto.

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

W nadzwyczajnych sytuacjach organ właściwy może zastosować mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu świadczeń lub zapobiegania wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. Będzie to takie samo rozwiązanie jak obowiązujące od wielu lat w ustawie
o świadczeniach rodzinnych. W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia,
u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w danej rodzinie. Pracownik organu wypłacającego świadczenie 500 zł, na podstawie informacji od pracownika socjalnego, będzie mógł zamienić gotówkę na pomoc rzeczową ( np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu, opłata za czynsz itp.). W przypadku uniemożliwienia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Będzie to odmowa przyznania świadczenia wychowawczego lub wstrzymanie jego wypłaty.

 

Zgłaszanie zmian

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu związanego z:

- zakończenie urlopu wychowawczego

- uzyskaniem prawa do zasiłku

- stypendium dla bezrobotnych

- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przed emerytalnego

- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

- emerytury lub renty

- renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego

- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej

- uzyskaniem zasiłku chorobowego

- świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej lub innych zmian

Osoba pobierająca świadczenie jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organów wypłacających świadczenia rodzinne.
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych o zmianach może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

 

do wniosku trzeba będzie dołączyć:

 • oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
 • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
 • w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu – dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.
 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów
 • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
 • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia

 

II. OSOBY DO KONTAKTU

 
 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel. 044 681 14 27 wew. 2

  

III. TRYB ODWOŁAWCZY

 
Od decyzji lub negatywnego rozpatrzenia wniosku służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Dobryszyce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.