REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ GMINY DOBRYSZYCE

I. Postanowienia ogólne:

 

1. Domena www.dobryszyce.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Urząd Gminy w Dobryszycach, z siedzibą w Dobryszycach, ul. Wolności 8, 97-505 Dobryszyce, zwany dalej Urzędem Gminy.
2. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu internetowego tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
3. Urząd Gminy zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości serwisu w każdym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania użytkowników.
4. Niniejszy regulamin nie jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz.1422 j.t.) a zawartość niniejszego serwisu nie stanowi informacji handlowej, o której mowa w art. 9 przywołanej w niniejszym ustępie ustawy.
5. Niniejszy regulamin dotyczy funkcjonowania serwisu internetowego Urzędu
Gminy.

 

II. Odpowiedzialność właściciela:

 

1. Urząd Gminy nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z niniejszym serwisem internetowym za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z niniejszych witryn.
2. Urząd Gminy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na przedstawionych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszych serwisów ponosi wyłącznie jego użytkownik.
3. W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie Urzędu Gminy, wiadomości, iż w serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, Urząd Gminy podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
4. Urząd Gminy zastrzega sobie prawo nie udzielenia odpowiedzi na oferty pracy przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej Urzędu Gminy.
5. Serwis internetowy domeny www.dobryszyce.pl nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.).
6. Urząd Gminy nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego, lub innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszego serwisu, korzystania z niego lub przeglądania stron bądź z pobrania z tej witryny jakichkolwiek materiałów.
7. Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą Urzędu Gminy.

 

III. Odpowiedzialność użytkownika:

 

1. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu.
2. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
3. Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
4. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w serwisie Urzędu Gminy oraz podjęte na jego podstawie decyzje, spoczywają wyłącznie na użytkowniku.
5. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także te dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Urzędowi Gminy, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę, bądź krzywdę.

 

IV. Zawartość i nadzór

 

1. Za prowadzenie strony internetowej, aktualizację danych, treści merytoryczne, obsługę graficzną i estetykę serwisów oraz za obsługę techniczną stron internetowych odpowiedzialne będą osoby wyznaczone przez Wójta Gminy Dobryszyce.
2. Celem serwisu jest publikowanie aktualnych informacji dotyczących w szczególności działań Urzędu Gminy i podległych mu jednostek oraz istotnych dla mieszkańców Gminy wydarzeń.
3. Na stronach internetowych zamieszczane są informacje, przekazywane administratorowi serwisu przez:
a) referaty Urzędu Gminy
b) jednostki organizacyjne Urzędu Gminy
c) sołectwa Gminy Dobryszyce
d) organizacje pozarządowe
e) instytucje kulturalne i społeczne działające na terenie lub na rzecz Gminy Dobryszyce
4. Obowiązek weryfikacji danych umieszczanych w serwisach spoczywa na jednostce/osobie przekazującej informacje do publikacji.
5. Ocena możliwości zamieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy należy do osoby odpowiedzialnej za umieszczanie informacji. W przypadkach budzących wątpliwości decyzja o zamieszczeniu informacji będzie konsultowana z osobą wyznaczoną przez Wójta Gminy Dobryszyce.
6. Urząd Gminy zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy, a także prawo częściowej zmiany lub drobnej korekty publikowanych informacji (nie dotyczy treści rozporządzeń, ustaw, aktów prawnych, ogłoszeń o przetargach i komunikatów).
7. Wszystkim uprawnionym do przekazywania informacji do publikacji przysługuje prawo i obowiązek wglądu, korekty lub wycofania informacji z bazy danych serwisu.
a) Referaty Urzędu Gminy są zobowiązane do regularnej korekty informacji, a wszelkie zmiany powinny być przekazywane niezwłocznie.
8. Informacje przeznaczone do publikacji należy przekazywać do wskazanego Referatu w formie elektronicznej - na nośniku danych lub e-mailem na wskazany adres.
9. Pomiędzy czasem wpłynięcia do Referatu Urzędu Gminy kompletnych danych do publikacji, a ich akceptacją i umieszczeniem w serwisie nie może upłynąć więcej niż 7 dni roboczych.

 

V. Partnerzy:

 

1. Urząd Gminy może publikować nieodpłatnie bannery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź podmiotów współpracujących, którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo Urzędu Gminy lub stylu, wspólnej marki. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
2. Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych podmiotów współpracujących. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności podmiotów współpracujących Urzędu Gminy, należy odwiedzić stronę tego podmiotu oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
3. Urząd Gminy nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach podmiotów współpracujących.
4. Urząd Gminy nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach podmiotów współpracujących z Urzędem Gminy.

 

VI. Zastrzeżenia techniczne:

 

1. Ze względu na techniczne ograniczenia Urząd Gminy nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Urząd Gminy nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w serwisach będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz, że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.
2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, Urząd Gminy nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
3. Urząd Gminy nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

 

VII. Prawa autorskie:

 

1. Zarówno układy treści zawarte w serwisie internetowym Urzędu Gminy, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 j.t.). Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
2. Zawartość niniejszego serwisu może być przez użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie niniejszego serwisu w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów, a w szczególności -komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia i autoryzacji ze strony Urzędu Gminy i na warunkach określonych przez Urząd Gminy. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisów, należy się kontaktować pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie Urzędu Gminy w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

 

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Urząd Gminy zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
2. Wszelkie zmiany regulaminu będą zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.