PRAWO DO ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ - kliknij po więcej informacji

KRYTERIA DO UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ - kliknij po więcej informacji

RODZAJE ŚWIADCZEŃ - kliknij po więcej informacji

DODATKOWE INFORMACJE - kliknij po więcej informacji

OSOBY DO KONTAKTU - kliknij po więcej informacji

 

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

 

W myśl Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz.930 z późn. zm.) pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu

 1. ubóstwa
 2. sieroctwa
 3. bezdomności
 4. bezrobocia
 5. niepełnosprawności
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby
 7. przemocy w rodzinie
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w niepełnych lub wielodzietnych
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 13. alkoholizmu lub narkomanii
 14. zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej

 Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wyżej wymienionych okoliczności (punkty 2-15) 

 

KRYTERIA DO UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ

 

Kryterium dochodowe:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 634 zł
 • dla osoby w rodzinie - 514 zł

Od dnia 1 października 2015 r. miesięczna wysokość dochodu odpowiadająca z 1 hektara przeliczeniowego, która istotna jest przy ustalaniu uprawnień rolników i ich rodzin do świadczeń z pomocy społecznej wynosi 288 zł.

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu, z miesiąca w którym został złożony wniosek, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne;
 • kwotę alimentów świadczoną na rzecz innych osób. 

 

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego
 • zasiłku celowego
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty
 • wartości świadczenia w naturze
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dyspozycji między udokumentowana wysokość dochodu, a sytuacją majątkową osoby lub rodziny wskazująca, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

 

Przyznanie świadczenia musi być poprzedzone przeprowadzenie wywiadu rodzinnego w miejscu zamieszkania osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc.

W świetle obowiązujących przepisów dotyczących pomocy społecznej rodzina - to osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Pracownik socjalny oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, sytuacji zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej może domagać się od rodziny złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia.

Wszystkie informacje powierzone pracownikowi socjalnemu podczas rozmów objęte są tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie do celów pomocy społecznej.

W powstaniu o przyznanie świadczeń pracownik kieruje się przede wszystkim dobre osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych.

 

RODZAJE ŚWIADCZEŃ

 
Świadczenia pieniężne:

Zasiłek stały

Przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolni do pracy z powodu wieku (osiągnięcie wieku emerytalnego) lub całkowitej niezdolności do pracy (orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoby te lub osoby w rodzinie nie przekraczają ustawowych kryteriów dochodowych.

Minimalna kwota zasiłku stałego wynosi miesięcznie 30zł a maksymalnie 604 zł i jest ustalana na podstawie dochodu uzyskanego przez osobę lub rodzinę.

Zasiłek przyznaje się na okres orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. w przypadku osób posiadających stałe orzeczenie lub niezdolność do pracy z powodu wieku, zasiłek przyznaje się bezterminowo.

 

Zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy

Może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznany osobie lub rodzinie przekraczającej kryterium dochodowe:

 • specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
 • zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

 

Zasiłek okresowy

Przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego tj. odpowiednio 634 zł lub 514 zł na osobę w rodzinie.

Przysługuje w szczególności za względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wysokość przyznanego zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny. Zasiłek jest wypłacany do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym ustalonym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a faktycznie pomiędzy posiadanym dochodem.

 

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby lub rodziny. Określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. W przypadku przedłużenia okresu wypłacania zasiłku, do dochodu który stanowi podstawę do określenia wysokości przyznanego zasiłku, nie wlicza się świadczenia wypłacanego w okresie poprzedzającym jego ponowne przyznanie.

 

Zasiłek celowy w związku ze zdarzenie losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną

O ten rodzaj zasiłku może ubiegać się osoba lub rodzina, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłek ten może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Ustawa nie określa wysokości zasiłku celowego, kwota zasiłku ustalana jest odpowiednio do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy przy uwzględnieniu możliwości finansowych ośrodka.

Zasiłek jest przyznawany jednorazowo w formie pieniężnej

 

Świadczenia niepieniężne:

Praca socjalna

Świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym bez względu na kryterium dochodowe. Prowadzona jest w celu rozwinięcia i wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej osób. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje si  e metody i techniki, które nie naruszają godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

 

Udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania

Udziela się osobom lub rodzinom, jeżeli są tego pozbawieni.

Udzielanie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowni, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

 

Usługi opiekuńcze

Jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

Usługi te są odpłatne a wysokość odpłatności za usługi jest zróżnicowania ze względu na sytuację osobistą i materialną świadczeniobiorcy i członków jej rodziny. Zakres usług ustalany jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich sytuacji życiowej.

Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną, odmowa wykonywania prac społecznie użytecznych lub odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

W przypadku stwierdzenia marnotrawienia przyznanych środków może nastąpić ograniczenie świadczenia, odmowa ich przyznania lub przyznania w formie świadczeń niepieniężnych.

 

OSOBY DO KONTAKTU

 

Specjalista Pracy Socjalnej

Agnieszka Gloc

tel. 44 681 14 27 wew.2

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 
Specjalista Pracy Socjalnej

Ewa Lech

tel. 44 681 14 27 wew.2

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.