PODSTAWOWE INFORMACJE

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, która nie może zostać przekroczona, wynika z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r, poz. 930 z późniejszymi zmianami) i wynosi 514 zł netto. Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany (SIERPIEN), a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony – również z miesiąca składania wniosku. Osoba ma obowiązek informować o każdym dochodzie uzyskanym i utraconym.
Wnioski złożyć może rodzic lub przedstawiciel ustawowy pełnoletniego ucznia jak również pełnoletni uczeń.

 

Pomoc materialna jest udzielana w celu:

 • Zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji
 • Umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia
 • Wspierania edukacji uczniów zdolnych

 

O pomoc materialną mogą występować:

 • Rodzice oraz prawni opiekunowie niepełnoletnich uczniów
 • Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych;
 • Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
 • Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, czyli do 18 roku życia.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie tego stypendium może być złożony po upływie powyższych terminów.
Natomiast o zasiłek szkolny można ubiegać się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Stypendium może być udzielone w formie:

 • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż 80% i wyższa niż 200% kwoty zasiłku rodzinnego przysługującemu dziecku w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia (124.00 zł)

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może on być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności wysokości zasiłku rodzinnego, o którym mowa powyżej. Może być on przyznany kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zarówno stypendium jak i zasiłek szkolny mogą być przyznane z urzędu albo na wniosek:

 • Rodziców
 • Pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium, ośrodka
 • Dyrektora szkoły, kolegium, ośrodka

Wnioski o stypendium lub zasiłek szkolny należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobryszycach

 

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do wniosku należy dołączyć:

w przypadku zatrudnienia:
- zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

 

w przypadku utraty dochodu:
- dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;

 

w przypadku otrzymywania alimentów:
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty

- odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem

- w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;

 

w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty

- odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;

 

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

na zasadach ogólnych:

- oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność

- zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy

- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej

 

opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa):

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania

- oświadczenie o osiągniętym dochodzie

- dowody opłaty składek w ZUS;

 

w przypadku pobierania renty/emerytury:

- decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;

 

w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:

- zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;

 

w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, bądź kontynuuje naukę w szkole średniej:

- zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

 

II. OSOBY DO KONTAKTU

 

Specjalista Pracy Socjalnej

Agnieszka Gloc

tel. 44 681 14 27 wew.2

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

III. TRYB ODWOŁAWCZY

 
 Od decyzji lub negatywnego rozpatrzenia wniosku służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.