PODSTAWOWE INFORMACJE

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, która nie może zostać przekroczona, wynika z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r, poz. 930 z późniejszymi zmianami) i wynosi 514 zł netto. Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany (SIERPIEN), a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony – również z miesiąca składania wniosku. Osoba ma obowiązek informować o każdym dochodzie uzyskanym i utraconym.
Wnioski złożyć może rodzic lub przedstawiciel ustawowy pełnoletniego ucznia jak również pełnoletni uczeń.

 

Pomoc materialna jest udzielana w celu:

 • Zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji
 • Umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia
 • Wspierania edukacji uczniów zdolnych

 

O pomoc materialną mogą występować:

 • Rodzice oraz prawni opiekunowie niepełnoletnich uczniów
 • Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych;
 • Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
 • Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, czyli do 18 roku życia.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie tego stypendium może być złożony po upływie powyższych terminów.
Natomiast o zasiłek szkolny można ubiegać się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Stypendium może być udzielone w formie:

 • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż 80% i wyższa niż 200% kwoty zasiłku rodzinnego przysługującemu dziecku w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia (124.00 zł)

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może on być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności wysokości zasiłku rodzinnego, o którym mowa powyżej. Może być on przyznany kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Zarówno stypendium jak i zasiłek szkolny mogą być przyznane z urzędu albo na wniosek:

 • Rodziców
 • Pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium, ośrodka
 • Dyrektora szkoły, kolegium, ośrodka

Wnioski o stypendium lub zasiłek szkolny należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobryszycach

 

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do wniosku należy dołączyć:

w przypadku zatrudnienia:
- zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

 

w przypadku utraty dochodu:
- dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;

 

w przypadku otrzymywania alimentów:
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty

- odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem

- w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;

 

w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty

- odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;

 

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

na zasadach ogólnych:

- oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność

- zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy

- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej

 

opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa):

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania

- oświadczenie o osiągniętym dochodzie

- dowody opłaty składek w ZUS;

 

w przypadku pobierania renty/emerytury:

- decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;

 

w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:

- zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;

 

w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, bądź kontynuuje naukę w szkole średniej:

- zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.

 

II. OSOBY DO KONTAKTU

 

Specjalista Pracy Socjalnej

Agnieszka Gloc

tel. 44 681 14 27 wew.2

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

III. TRYB ODWOŁAWCZY

 
 Od decyzji lub negatywnego rozpatrzenia wniosku służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.