PODSTAWOWE INFORMACJE

 

 

Zakres przedmiotowy opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

 

Zakres podmiotowy opodatkowania

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które są:

  • właścicielami gruntów;
  • posiadaczami samoistnymi gruntów;
  • użytkownikami wieczystymi gruntów;
  • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
    • wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego albo
    • jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych.

 

Podstawa opodatkowania

 

Dla gruntów gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. Dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

II. OPŁATY

 

Opłaty za złożenie wniosku - brak

Rada Gminy w Dobryszycach uchwaliła średnią cenę skupu żyta dla celów podatku rolnego obowiązującą na terenie Gminy Dobryszyce.

  • 52,00 zł za 1q

 

III. MIEJSCE ZOSTAWIENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY

 
Podatki i opłaty, działalność gospodarcza – pok. nr 4
tel. 044/ 681 11 93 wew. 20
 
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 15:00 

IV. OSOBY DO KONTAKTU

 

Referat Finansowy - stanowisko d/s wymiaru podatków i opłat oraz działalności gospodarczej

Małgorzata Zbroja-Zięba

tel. 044/ 681 11 93 wew. 20
fax. 044/ 681 10 28
Parter - pokój nr 4

 

Referat Finansowy - stanowisko d/s księgowości podatkowej i opłat

Sylwia Pietras

tel. 044/ 681 11 93, 681 11 68 wew. 20
fax. 044/ 681 10 28
Parter - pokój nr 4

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY

 

Od decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatku rolnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Dobryszycach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobryszyce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

VI. FORMULARZ