PODSTAWOWE INFORMACJE

 

Wysokość opłaty za wodę.

Taryfę za zaopatrzenie w wodę na okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. uchwalono w wysokości 2,37 zł za 1 m3 plus podatek VAT w wysokości 8 %.

Stawka obowiązującą od 01.01.2020 r

Opłatę za wodę reguluje
a) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328 z późn. zm.)
b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dn. 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2018 poz. 472)
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 stycznia 2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70)
 
Taryfy zostały zatwierdzone decyzją nr PO.RET.070.465.2.2018.KS z dnia 7 czerwca 2018 r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 
Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej
 

II. OPŁATY

 

Opłaty za złożenie wniosku - brak

Stawka opłaty za zaopatrzenie w wodę:

  • 2,37 zł za 1 m3 plus podatek VAT w wysokości 8 %.

 

III. MIEJSCE ZOSTAWIENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY

 
Gospodarka gruntami, wymiar opłat za wodę i ścieki – pok. nr 13

tel. 044/ 681 11 93 wew. 14

 
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 15:00 


 IV. OSOBY DO KONTAKTU

Stanowisko pracy d/s naliczania wymiaru za wodę i ścieki

Edyta Kalek

tel. 044/ 681 11 93 wew. 14
fax. 044/ 681 10 28
I piętro - pokój nr 13

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY

 
Od decyzji w sprawie opłat służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Dobryszycach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobryszyce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.