PODSTAWOWE INFORMACJE

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna w okresie ostatnich 2 miesięcy.

Świadczenie przysługuje:

 • na dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna
 • na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat
 • na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się ono szkole lub szkole wyższej
 • na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Przyznanie prawa do świadczenia uwarunkowane jest spełnieniem kryterium dochodowego określonego jako miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczający 725 zł.(art. 9 ust. 2)
Fundusz alimentacyjny nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona: (art. 10 ust. 2)

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub  w pieczy zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, nie więcej jednak niż 500zł. (art. 10 ust. 1).
Wniosek z funduszu alimentacyjnego składa się:
bezpośrednio w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie albo w ośrodku pomocy społecznej, jeżeli w danej gminie ośrodek realizuje świadczenia z FA.

 

Wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wstrzymuje się: (art. 21ust. 1 pkt. 1,2,3)

 • gdy uprawniony odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie wyjaśnień mający wpływ na prawo do świadczeń;
 • odmówi udzielenia organowi prowadzącemu postępowanie informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzieli inf. nieprawdziwych
 • nie podejmie świadczeń przez trzy kolejne miesiące

W przypadku gdy osoba uprawniona albo przedstawiciel osoby uprawnionej udzieli informacji o których mowa wyżej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się od miesiąca , w którym wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu świadczeniowego, o ile osoba uprawniona nadal spełnia warunki do ich otrzymywania (art. 21ust. 2).

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu związanego z:

- zakończenie urlopu wychowawczego

- uzyskaniem prawa do zasiłku

- stypendium dla bezrobotnych

- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przed emerytalnego

- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

- emerytury lub renty

- renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego

- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej

- uzyskaniem zasiłku chorobowego

- świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej lub innych zmian

Osoba pobierająca świadczenie jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organów wypłacających świadczenia rodzinne.
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych o zmianach może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

 • zaświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny z roku poprzedzającego okres świadczeniowy;
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku dziecka niepełnosprawnego);
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
 • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

 

II. OSOBY DO KONTAKTU

 

Administrator

Aneta Kwiecień

tel. 44 681 14 27 wew.1

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 
Świadczenia z funduszu ustalane są na okres od 1 października do 30 września roku następnego.

Świadczenie jest przyznawane od miesiąca w którym wpłynął wniosek wraz z kompletem dokumentów.

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

 
Od decyzji lub negatywnego rozpatrzenia wniosku służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

V. FORMULARZ

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu alimentacyjnego
Wniosek​_o​_ustalenie​_prawa​_do​_świadczeń​_z​_Funduszu​_alimetacyjnego.pdf 0.13MB

 

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu alimentacyjnego
Załącznik​_do​_wniosku​_o​_ustalenie​_prawa​_do​_świadczeń​_z​_Funduszu​_alimentacyjnego.pdf 0.10MB

 

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Oświadczenie​_wnioskowawcy​_o​_dochodach.pdf 0.10MB

 

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
Oświadczenie​_gospod​_roln​_FA.pdf 0.08MB

 

Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów
Oświadczenie​_o​_bezskuteczności​_alimentów.pdf 0.09MB

 

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnienieu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względm osoby uprawnionej do alimentacji, inny niż dłużnik alimentacyjny
oswiadczenie​_o​_osobach​_zobowiazanych​_do​_alimentacji​_FA.pdf 0.37MB

 

Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów
wzor​_zswiadczenia​_o​_bezskutecznosci​_egzekucji​_alimentow​_FA.pdf 0.22MB