PODSTAWOWE INFORMACJI

 
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami. Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:
a) tytuł prawny do lokalu
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym). 

b) Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1 750,00 zł125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1 250,00 zł obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

 

Uwaga: Od dnia 1.03.2017 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1 000,00 zł.c) Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnia lokalu przypadająca na osobę tzw. "powierzchnia normatywna", która wynosi odpowiednio:

 • 35 m2 - dla 1 osoby
 • 40 m2 - dla 2 osób
 • 45 m2 - dla 3 osób
 • 55 m2 - dla 4 osób
 • 65 m2 - dla 5 osób
 • 70 m2 - dla 6 osób

Jeżeli w lokalu przebywa osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkania w osobnym pokoju, powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m2.

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. 

 

Wydatki

Przepisy nie pozwalają uwzględniać wszystkich wydatków związanych z zamieszkaniem.

Jako wydatki zalicza się:

 • czynsz - w przypadku najemców, jeżeli ubiegający się o dodatek zajmuje lokal nie będący własnością gminy, jego wydatki(będące odpowiednikiem czynszu) zrównuje się z czynszem jaki by płacił za mieszkanie gdyby należało do gminy.
 • koszty eksploatacji i remontów - w przypadku członków spółdzielni oraz najemców mieszkań spółdzielczych
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu - w przypadku czekających na lokal zamienny lub socjalny
 • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych
 • wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału

 

Jako wydatki nie zalicza się: 

 • opłat poniesione z tytułu ubezpieczeń
 • podatku od nieruchomości
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
 • opłat za gaz przewodowy
 • opłat za energię elektryczną

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym
 • 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5 osobowym i większym

 

Dodatek przyznaj się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia następującego po dniu złożenia wniosku.

Decyzja zostaje wydana w przeciągu miesiąca.

 

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba nie spełnia przesłanek ustawowych np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lokalu lub jeżeli kwota dodatku byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji tj. niższa niż 11,95 zł.

Wypłata dodatku mieszkaniowego zostaje wstrzymana jeżeli osoba nie płaci czynszu na bieżąco tj. przez ponad 2 miesiące. Wypłatę wstrzymuje się do czasu pokrycia zaległości.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy zaległość nie zostaje uregulowana, świadczenie wygasa. 

 

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu związanego z:

- zakończenie urlopu wychowawczego

- uzyskaniem prawa do zasiłku

- stypendium dla bezrobotnych

- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przed emerytalnego

- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

- emerytury lub renty

- renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego

- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej

- uzyskaniem zasiłku chorobowego

- świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej lub innych zmian

Osoba pobierająca świadczenie jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organów wypłacających świadczenia rodzinne.
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych o zmianach może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu.

 

I.WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 
 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • deklaracja o dochodach ,
 • druk pod odpowiedzialnością karną, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w którym należy przedłożyć wysokość osiągniętego dochodu za okres trzech pełnych miesięcy.
 • rachunki dotyczące utrzymania domu
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych chcących korzystać z dodatkowej powierzchni normatywnej)

Do wglądu:

Zaświadczenie o dochodach brutto za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

 

II. OSOBY DO KONTAKTU

 
Administrator

Aneta Kwiecień

tel. 44 681 14 27 wew.1

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 
Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego wskazane jest składać do 20 dnia każdego miesiąca
 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

 
Od decyzji lub negatywnego rozpatrzenia wniosku służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.