PODSTAWOWE INFORMACJE

 
 

Wysokość opłaty z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku określa Uchwała Nr XIX/120/2004 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 10 grudnia 2004 roku.

 

Uchwała Nr XIX/120/2004

Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 10 grudnia 2004 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami.


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086) - Rada Gminy w Dobryszycach uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez zarządcę drogi za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dotyczące:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym,

2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 - 3. 

 

§ 2

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych w celu o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4, ustala się opłatę w wysokości 2,00 zł za każdy dzień zajęcia.

2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pozostałych elementów pasa drogowego - 1,00 zł za każdy dzień zajęcia.

3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa przez 1 dzień.

 

§ 3

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt. 2, ustala się opłatę roczną w wysokości:

  • dla pasa drogowego w obszarze zabudowanym - 10,00 zł,
  • dla pasa drogowego poza obszarem zabudowanym - 5,00 zł,
  • na drogowym obiekcie inżynierskim - 50,00 zł.

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust.1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za miesiąc umieszczenia w pasie drogowym uważa się każdy rozpoczęty miesiąc umieszczenia tego urządzenia.

 

§ 4

1. Za zajęcie pasa drogowego przez urządzenia i reklamy, o których mowa w § 1 pkt. 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1. przy zajęciu powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego (obiekt handlowy, obiekt usługowy) lub tymczasowego obiektu budowlanego (stoiska) - 0,20 zł za 1 m2,
2. przy zajęciu powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy powierzchni reklamy - 0,50 zł.

§ 5

Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

   PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Dobryszyce
      Piotr Mroczkowski

 

 

 

I. OPŁATY

 

Opłaty za złożenie wniosku - brak

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego:

Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych w celu o którym mowa w § 1 pkt. 1 i 4, ustala się opłatę w wysokości 2,00 zł za każdy dzień zajęcia.

2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pozostałych elementów pasa drogowego - 1,00 zł za każdy dzień zajęcia.

3. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa przez 1 dzień.

 

Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt. 2, ustala się opłatę roczną w wysokości:

  • dla pasa drogowego w obszarze zabudowanym - 10,00 zł,
  • dla pasa drogowego poza obszarem zabudowanym - 5,00 zł,
  • na drogowym obiekcie inżynierskim - 50,00 zł.

 

Za zajęcie pasa drogowego przez urządzenia i reklamy, o których mowa w § 1 pkt. 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1. przy zajęciu powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu budowlanego (obiekt handlowy, obiekt usługowy) lub tymczasowego obiektu budowlanego (stoiska) - 0,20 zł za 1 m2,
2. przy zajęciu powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy powierzchni reklamy - 0,50 zł.

 

II. MIEJSCE ZOSTAWIENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY

 
Informatyzacja urzędu, drogi – pok. nr 2
tel. 044/ 681 11 93 wew. 21
 
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 15:00 
 

III. OSOBY DO KONTAKTU

 
 

Komórka informatyczna

Stanowisko d/s zarządzania drogami

Marcin Przybyłowicz

tel. 044/ 681 11 93 wew. 21
fax. 044/ 681 10 28
Parter - pokój nr 2
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

 
Od decyzji w sprawie opłat służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Dobryszycach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobryszyce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.