PODSTAWOWE INFORMACJE

 

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ciąży na osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych.

W tym spółkach nie posiadających osobowości prawnych będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego:
1. gruntów,
2. budynków lub ich części,
3. budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:
1. składania, w terminie do dnia 31 stycznia, deklaracji na podatek od nieruchomości i do 15 stycznia deklaracji na podatek rolny i leśny, na dany rok podatkowy, sporządzonej na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
2. odpowiedniego skorygowania informacji i deklaracji w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, siedziby lub zmiana sposobu wykorzystywania przedmiot opodatkowaniu lub jego części – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności,
3. wpłacenia obliczonego w deklaracji podatku od nieruchomości – bez wezwania – w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy: 45 8980 0009 2024 0000 3785 0001

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny (osoby fizyczne) jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku.
Podatek od nieruchomości / osoby prawne / płatny w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia: 31 stycznia - I rata, pozostałe raty do 15 każdego miesiąca. Podatek rolny i leśny (osoby prawne) - do 15 każdego miesiąca.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 
1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (osoby fizyczne)
2. Deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)
 

II. OPŁATY

 

Opłaty za złożenie wniosku - brak

 

III. MIEJSCE ZOSTAWIENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY

 
Podatki i opłaty, działalność gospodarcza – pok. nr 4
tel. 044/ 681 11 93 wew. 20
 
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 15:00 
 

IV. OSOBY DO KONTAKTU

 

Referat Finansowy - stanowisko d/s wymiaru podatków i opłat oraz działalności gospodarczej

Małgorzata Zbroja-Zięba

tel. 044/ 681 11 93 wew. 20
fax. 044/ 681 10 28
Parter - pokój nr 4

 

Referat Finansowy - stanowisko d/s księgowości podatkowej i opłat

Sylwia Pietras

tel. 044/ 681 11 93, 681 11 68 wew. 20
fax. 044/ 681 10 28
Parter - pokój nr 4

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY

 

Od decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Dobryszycach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobryszyce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.