PODSTAWOWE INFORMACJE

 

Wysokość stawki podatku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku określa Uchwała Nr II/17/2002 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 2 grudnia 2002 roku.

Uchwała Nr II/17/2002
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 2 grudnia 2002 roku

w sprawie podatku od posiadania psów


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednoslity z 2001 r. Dz.U. Nr 142. poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984/ oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683/ Rada Gminy w Dobryszycach uchwala co następuje:


§ 1

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 30 zł za każdego psa.

 

§ 2

1. Podatek od posiadania psów jest płatny bez wezwania w terminie do dnia 30 czerwca roku podatkowego i w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
2. Podatek pobiera się w wysokości połowy stawki określonej w § 1, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

 

§ 3

Podatku od psów nie pobiera się z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania nieruchomości do 1 ha - po jednym psie na każdą nieruchomość.

 

§ 4

1. Pobór podatku pobierany jest w drodze inkasa.
2. Inkaso podatku powierza się sołtysom.
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 30% pobranych kwot.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6

Traci moc Uchwała Nr V/34/94 Rady Gminy Dobryszyce z dnia 16 grudnia 1994 roku w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadanych psów.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku.

 

 

    PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Dobryszyce
    Zdzisław Laskowski

 

 

I. OPŁATY

 

Opłaty za złożenie wniosku - brak

Stawka podatku od posiadania psa:

  • 30 zł za każdego psa.

 

Podatku od psów nie pobiera się z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania nieruchomości do 1 ha - po jednym psie na każdą nieruchomość.

 

II. MIEJSCE ZOSTAWIENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY

 
Gospodarka gruntami, wymiar opłat za wodę i ścieki – pok. nr 13
tel. 044/ 681 11 93 wew. 14
 
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 16:00
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 15:00 


 

III. OSOBY DO KONTAKTU

 

 Stanowisko pracy d/s naliczania wymiaru za wodę i ścieki

Edyta Kalek

tel. 044/ 681 11 93 wew. 14
fax. 044/ 681 10 28
I piętro - pokój nr 13

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY

 
Od decyzji w sprawie opłat służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Dobryszycach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobryszyce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.