PODSTAWOWE INFORMACJE (ZASIŁEK) - kliknij po więcej informacji

PODSTAWOWE INFORMACJE (DODATKI) - kliknij po więcej informacji

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY - kliknij po więcej informacji

II. OSOBY DO KONTAKTU - kliknij po więcej informacji

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA - kliknij po więcej informacji

IV. TRYB ODWOŁAWCZY - kliknij po więcej informacji

V. FORMULARZ - kliknij po więcej informacji

 

PODSTAWOWE INFORMACJE (ZASIŁEK)

 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

 

Od dnia 1 listopada 2016 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 95,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 124,00zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 3. 135,00zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
 3. osobie uczącej się.


Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.


Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;
  2. ojciec dziecka jest nieznany;
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
  4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00zł
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo  znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00zł.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu związanego z:

- zakończenie urlopu wychowawczego

- uzyskaniem prawa do zasiłku

- stypendium dla bezrobotnych

- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przed emerytalnego

- nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

- emerytury lub renty

- renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego

- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej

- uzyskaniem zasiłku chorobowego

- świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej lub innych zmian

Osoba pobierająca świadczenie jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organów wypłacających świadczenia rodzinne.
Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych o zmianach może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji - koniecznością ich zwrotu.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE (DODATKI)

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 

1.Urodzenia dziecka

 

Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000,00zł

 • dodatek przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka;
 • w przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko;
 • dodatek przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenie winno zawierać daty udzielonych świadczeń zdrowotnych w każdym trymestrze ciąży;
 • wniosek o dodatek składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Dodatek przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00zł. 

 

2.Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 

Dodatek przysługuje w wysokości 400,00zł miesięcznie.

Kwotę przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się o 10 groszy w górę.

Dodatek przysługuje nie dłużej, niż przez okres:

 • 24 miesięcy
 • 36 miesięcy (w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu)
 • 72 miesięcy( w przypadku opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, albo znacznym stopniu niepełnosprawności)

 

Dodatek nie przysługuje, jeżeli:

 1. (uchylony)
 2. bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy.
 3. podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
 4. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność lecznicą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, oraz innych przypadkach zaprzestania sprawowania opieki osobistej nad dzieckiem.
 5. w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.
 6. korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.

 

3.Samotnego wychowywania dziecka

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 193,00zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00zł na wszystkie dzieci.

W przypadku samotnego wychowania dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczenie o niepełnosprawności, kwotę dodatku zwiększa się o 80,00zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 160zł na wszystkie dzieci.

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
 • dodatek przysługuje również pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

 

4.Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

 

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00zł miesięcznie.


Dodatek przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.
 

 

5.Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi miesięcznie:

 • 90, 00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 110, 00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek przyznawany jest na dzieci do ukończenia 16-tego roku życia, jeżeli legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz na dzieci powyżej 16-tego roku życia do ukończenia 24-tego roku życia jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

6. Rozpoczęcia roku szkolnego

 

Dodatek w wysokości 100 zł na dziecko przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

7. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje przez 10 miesięcy w roku, w okresie pobierania nauki (od września do czerwca następnego roku kalendarzowego).

 

Dodatek przysługuje:

 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności- w wysokości 113,00zł miesięcznie na dziecko albo
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej- w wysokości 69,00zł miesięcznie na dziecko.


Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

 

Wstrzymuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, jeżeli osoba pobierająca świadczenia nie podejmuje wypłaty świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

 • Oświadczenie od dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu
 • Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
 • Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
 • Oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym
 • Oświadczenie o zameldowaniu ucznia poza miejscem zamieszkania
 • Oświadczenie wielkości gospodarstwa rolnego
 • Rachunek bankowy
 • Wniosek o zasiłek rodzinny
 • Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej
 • Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
 • Świadectwo pracy, PIT 11 (w przypadku utraty dochodu)
 • Umowa o pracę oraz zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (w przypadku uzyskania dochodu)

W sprawie potrzebnych dokumentów do złożenia wniosku, prosimy o kontakt z pracownikiem GOPS-u

 

II. OSOBY DO KONTAKTU

 

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

Ewelina Łączna

tel. 44 681 14 27 wew.1

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 

Świadczenia z zasiłku rodzinnego ustalane są na okres od 1 listopada do 31 października roku następnego.

Świadczenie jest przyznawane od miesiąca w którym wpłynął wniosek wraz z kompletem dokumentów.

Świadczenia wypłacane są 25 dnia każdego miesiąca na wskazany przez świadczeniobiorcę rachunek bankowy

 

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

 

Od decyzji lub negatywnego rozpatrzenia wniosku służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

V. FORMULARZ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (aktualizacja na 01.07.2021r. - zmiany merytoryczne, tj. wynikające ze zmian prawnych)
SR​_-1​_​_v7​_c.pdf 0.20MB

 

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO - bez zmian
SR-1Z.pdf 0.13MB

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHDOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (aktualizacja na 29.06.2021 r. - zmiany merytoryczne, tj. wynikające ze zmian prawnych)
ZSR-05​_v5a.pdf 0.10MB

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY (bez zmian)
ZSR - 07.pdf 0.08MB

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO (bez zmian)
ZSR - 08.pdf 0.08MB

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM (bez zmian)
ZSR -10.pdf 0.08MB

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA (bez zmian)
ZSR - 12.pdf 0.08MB

 

Rachunek bankowy.pdf

 

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.pdf

 

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.pdf

 

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,pdf

 

Zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły.pdf

 

Zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do szkoły wyższej.pdf