Zwracam się do Was z apelem o to, by każda nieruchomość, która nie jest włączona do kanalizacji sanitarnej, posiadała umowę na opróżnianie zbiornika bezodpływowego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków z uprawnionym przedsiębiorcą.

Należy posiadać pokwitowania regularnego opróżniania zbiorników.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych nie może odbywać się rzadziej, niż 2 razy w roku, zatem z każdego roku należy przechowywać co najmniej dwa rachunki opróżniania zbiornika. Przydomową oczyszczalnię ścieków należy opróżniać z osadów przynajmniej raz w roku, obowiązuje tu też instrukcja jej eksploatacji.

Informuję, że jest to obowiązek ogólnopolski, a od tego roku gminy są skrupulatnie rozliczane przez organy kontrolne z egzekucji tego obowiązku.

Do Urzędu Gminy zgłaszane są przez przedsiębiorców umowy z mieszkańcami gminy i w przypadku braku informacji o umowie z danej nieruchomości wójt, burmistrz, prezydent miasta zobowiązany jest wyegzekwować to odpowiednimi sankcjami, co dzieje się obecnie w wielu gminach. W gminie Dobryszyce także wielu umów jeszcze brakuje. W celu uniknięcia stosowania kar i restrykcji proszę wszystkich o zastosowanie się do obowiązujących przepisów.

 

Małgorzata Dzwonek
Wójt Gminy Dobryszyce