Zarządzeniem Nr 14/2022 z dnia 16 lutego 2022 roku Wójt Gminy Dobryszyce ogłosił otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Do pobrania: Pełna treść ogłoszenia


 

Pliki dodane w dniu 10 marca 2022 roku:

Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Dobryszyce z dnia 10 marca 2022 roku


 

 

Pliki dodane w dniu 14 marca 2022 roku:

Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Dobryszyce z dnia 11 marca 2022 roku


 

Pliki dodane w dniu 21 marca 2021 roku:

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Informacja w/s zgłoszonych kandydatów do prac w Komisji Konkursowej oceniającej oferty