PODSTAWOWE INFORMACJE

 

Opłatę za ścieki reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150 j.t.). Wg niej opłaty nalicza się za wprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych,

Jednostkowe stawki opłaty za ścieki są określane przez Radę Gminy Dobryszycach (Uchwała Nr XXVIII/146/16 Rady Gminy w Dobryszycach).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 
Wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej
 

II. OPŁATY

 

Opłaty za złożenie wniosku - brak

Stawka opłaty za odprowadzanie lub odwożenie ścieków:

  • 2,85zł za 1m3 plus podatek VAT w wysokości 8%

 

III. MIEJSCE ZOSTAWIENIA DOKUMENTÓW, ZAŁATWIENIA SPRAWY

 
Gospodarka gruntami, wymiar opłat za wodę i ścieki – pok. nr 13

tel. 044/ 681 11 93 wew. 14
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

 

IV. OSOBY DO KONTAKTU

 
Stanowisko pracy d/s naliczania wymiaru za wodę i ścieki

Edyta Kalek
tel. 044/ 681 11 93 wew. 14
fax. 044/ 681 10 28
I piętro - pokój nr 13

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY

 
Od decyzji w sprawie opłat służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Dobryszycach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobryszyce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.