Gmina Dobryszyce w styczniu 2018 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna działanie IV.1 Odnawialne Źródła Energii min na:

 

- budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych,

- budowa instalacji kotłów na biomasę,

- budowa instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych.

 

 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.01.02-IŻ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna działanie IV.1 Odnawialne Źródła Energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii §2 pkt 10. Planowany termin  rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec  2018 r.