Gmina Dobryszyce w związku z otrzymaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dofinansowania w kwocie 504 367,45 zł przystąpiła do realizacji termomodernizacji Urzędu Gminy Dobryszyce.

 

Wniosek w ramach naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków,  został oceniony na trzecim miejscu jest to duży sukces gminy.

Całkowita wartość projektu wynosi 838 340,49 zł. Prace przy Urzędzie Gminy polegać będą na dociepleniu ścian istniejącego budynku, wymiany ogrzewania oraz oświetlenia. Termomodernizacja nie tylko poprawi estetykę budynku , ale także zmniejszy zapotrzebowanie na energie cieplną.